BLOOD DONORS

BLOOD DONORS

1.Srikanth O+ ,9700655144.
2.Mani O+ ,7401535415
3.Sriram B+ ,8056051072
4.Ramesh B+ , 9884727286
5.Suresh B+,  8148916988
6.Murali  A+. 7299399392
7.PRABHU. O+ 9884641396
8.Vijay. AB-ve. 9790954376
9.Jai. B-    99623610622
10.Raja A1+ 9789865312
11.Perumal O+
12.KALIDASS A+ 13.9943948951
14.Abbas A1- 9551414146
15.Rajalingam B+ 9626696882
Sundar O+ 9941418736
16.Yuvaraj AB+ 8124291412
17.jagir B+. ,9042670928
18.suresh Kumar O+. 9840939939 
19.aravind O+, 9176980878.
20.Manikandan A+ 9566420317.
21.Senthilkumar B+,9962688252.
22.praveen kumar B +
9094314313
23.mohanraj B positive
      9444464789
24.manikandan O+
       9791097653
25.C.prathap O +ve  9940521093
26.Isaianand o+. 7845548466
27. S THILAK O+ ve , 861810723.   
28. Anbumani O+ (9566001676)
29.Syed A+  9551457239
30.M.jagadeesanvb A➕(7845662500)
31.Karthikeyan o+(9884400371)
32.Daniel 
B+ (9003148805)
33.Sridhar o+ (9500119761)
34.V.Mohan 0+ (9940639557)                        35, jawahar b+ve 9600162581
36.v.karthick A1+ (9578828854) 
37.C.Rajkumar B+ve 
9790844373
38. Ashok Kumar B+
      9791142469
39.M.KARUKKUVEL Raj B positve -9087425095
40.NARENDRAN A1B+(9500148984)
41.edwin. O- 9791150119 42. Selvaganesh A+ (9940187708)
43.siddiq O+. 9094666918
44.a.inba kumar o+ ve  9840301747
45.vignesh B+ 9884556995
46.vogneshgiri B+ 9043677660
47.anbarasan O+ 9840862846
48.M.Vimal kumar o+ 9677279760
49.Jeeva AB- (ph-8056292339)
50.sarath A+ 9551113240  
51.vazir o+(8754034986)
52.Dinesh A1+(8122288878)
53. Balakrish  O+ (9047904837)                          54.Madhan AB+(9940391891,9498142021)55. P.P.PRADHEESH O+ve +91-8903612888)
56. SHAKKUR B+ve+971552177084)
57. Venkat B-ve 9666661705
58. Roshan A+ve 9100954327
59.Vinod 9985003839
60. Joshua B-ve 9704972553 
61.chaitanya 9063313232
62. Surya Chandu A+ 9160578999
Gangadhar.. O+ 9493347941
63. Vinay Kumar B+
8125305373  
64. V. Shivaramaraju O— +919652761661
65. S. Naveen B+
9010523651
66.G.Rakesh B+
 7730001048 
67.L.Manoj  A+
8106601423
68.B.Sravan  B+
7981149439
69..K.phani B+9885333646

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *