BLOOD DONORS

1.Srikanth O+ ,9700655144.2.Mani O+ ,74015354153.Sriram B+ ,80560510724.Ramesh B+ , 98847272865.Suresh B+,  81489169886.Murali  A+. 72993993927.PRABHU. O+ 98846413968.Vijay. AB-ve. 97909543769.Jai. B-    9962361062210.Raja A1+ 978986531211.Perumal O+12.KALIDASS A+ 13.994394895114.Abbas A1- 955141414615.Rajalingam B+ 9626696882Sundar O+ 994141873616.Yuvaraj AB+ 812429141217.jagir B+. ,904267092818.suresh Kumar O+. 9840939939 19.aravind O+, 9176980878.20.Manikandan A+ 9566420317.21.Senthilkumar B+,9962688252.22.praveen kumar B +909431431323.mohanraj B positive      944446478924.manikandan O+      […]

Continue Reading